Porkuni maastikukaitseala

Kaitseala eesmärk

Porkuni maastikukaitseala kaitse-eesmärk on:

  1. Porkuni-Neeruti oosistu lõunaosa maastikuilme säilitamine;
  2. Porkuni järve ja Võhmetu-Lemküla-Piisupi karstijärvede ja metsakoosluste kaitse ja tutvustamine;
  3. III kategooria kaitsealuse liigi – hariliku käoraamatu (Gymnadenia conopsea) kaitse;
  4. EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud linnuliigi kaitse;
  5. EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede, karstijärvede ja -järvikute ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga madalikuniitude ja II lisas nimetatud liigi elupaiga kaitse.

Kaitseala maa- ja veeala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele Porkuni piiranguvööndisse. 

Kaitsealal tuleb arvestada «Looduskaitseseaduses» sätestatud piiranguid käesolevas määruses sätestatud erisustega. 

Kaitseala asukoht 

Kaitseala asub Lääne-Viru maakonnas Tamsalu vallas Vistla, Porkuni, Võhmetu, Lemmküla, Piisupi, Assamalla ja Koplitaguse külas ning Väike-Maarja vallas Kännuküla külas. 

Kaitseala valitseja

Kaitseala valitseja on Keskkonnaministeeriumi Lääne-Virumaa keskkonnateenistus.

Lubatud ja keelatud tegevusest loe Porkuni maastikukaitseala kaitse-eeskirijast, mis on kehtsestaud Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määrusega nr 295 (RT 20.12.2005, 67, 515)