MTÜ Porkuni põhikiri
MITTETULUNDUSÜHING PORKUNI

PÕHIKIRI

1. Üldsätted
1.1. Ühingu nimetus on Mittetulundusühing Porkuni (edaspidi Ühing).
1.2. Ühingu asukoht: Porkuni 46001 Tamsalu vald, Lääne-Virumaa, Eesti
1.3. Ühing struktuuriüksusteks ei jagune.
1.4. Ühing on asustatud 30.oktoober 1998.a. määramata ajaks.
1.5. Ühingu majandusaasta on 01.jaanuarist 31.detsembrini.

2. Ühingu õiguslik seisund
2.1. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik ja omab Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud õigus- ja teovõimet.
2.2. Ühingu kui juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtliku ühenduse eesmärgiks on:
2.2.1. olla arengumootoriks Porkunis, et panna koostööle elanikud, organisatsioonid, seltsid Porkuni tuleviku kujundamisel;
2.2.2. aidata kaasa Porkuni järve keskkonna seisundi paranemisele ning tõsta kohalike elanike teadlikust piirkonna keskkonnaküsimustes;
2.2.3. kaasa aidata kultuuripärandi kogumisele ja säilitamisele.
2.3. Oma eesmärkida saavutamiseks Ühing:
2.3.1. korraldab õppepäevi, koolitust, nõustamist, seminare, konkursse ja kokkutulekuid;
2.3.2. korraldab kirjastustegevust, trükiste toimetamist, kujundamist, tõlkimist ja levikut;
2.3.3. selgitab piirkonna ühtse visiooni ja strateegia;
2.3.4. teeb muid õigustoiminguid, mis on vajalikud põhikirjaliste eesmärkida saavutamiseks.

3. Ühingu liikmed
3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla teovõimelised füüsilised isikud, samuti juriidilised isikud.
3.2. Ühingusse astumiseks peab soovija esitama avalduse juhatuse nimele. Avalduses peab soovija märkima, et ta on tutvunud ühingu põhikirjaga ning kohustub seda järgima.
3.3. Ühingu juhatus vaatab avalduse läbi ning teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul, arvates avalduse saamisest. Juhatus võib keelduda uue liikme vastuvõtmisest, kui viimane:
3.3.1. on esitanud nõuetele mittevastava avalduse;
3.3.2. ei ole tasunud liikmemaksu esimese aasta eest
3.4. Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
3.5. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotamise korral tema liikmeõigused lõpevad.
3.6. Juriidilisest isikust liikmest teise juriidilise isiku eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus.
3.7. Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.
3.8. Liige võib ühingust välja astuda igal ajal, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega (1) kuu enne juhatuse järjekordset koosolekut.
3.9. Ühingu liige arvatakse Ühingust välja füüsilise isiku surma korral või juriidilisest isikust lõpetamise korral.
3.10. Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata, kui ta:
3.10.1. rohkem kui kolmel korral rikub ühingu põhikirja;
3.10.2. kahjustab Ühingu tegevust olulisel määral.
3.11. Isik loetakse Ühingust väljaarvatuks vastava otsuse tegemisele järgnevast päevast.
3.12. Ühingu liikmel on õigus:
3.12.1. valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;
3.12.2. osaleda üldkogul ja saada seal informatsiooni Ühingu juhtorganite tegevusest ning väljavõtteid ja ärakirju Ühingu üldkogu otsustest;
3.12.3. saada tasuta nõustamist ja väljaõpet;
3.12.4. tasuta kasutada kehtestatud korras Ühingu ressursse, tarkvara jm. ühisvarasid;
3.12.5. astuda välja ühingust;
3.12.6. esitada juhatusele ettepanekuid Ühingu tegevusse puudutavates küsimustes.
3.13. Ühingu liige on kohustatud:
3.13.1. järgima Ühingu põhikirja ja kodukorda, täitma Ühingu juhatuse otsuseid;
3.13.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.13.3. võtma aktiivselt osa Ühingu tegevusest;
3.13.4. mitte avaldama kolmandatele, Ühingusse mittekuuluvatele isikutele informatsiooni Ühingu tegevusest, mis on juhatuse otsusega kuulutada konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks;
3.13.5. hoidma Ühingu vara.

4. Üldkogu
4.1. Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkogu. Juhatus kutsub üldkogu kokku vähemalt kord aastas, hiljemalt 4 kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Üldkogu kutsutakse kokku kirjalike kutsetega, millised peavad olema väljasaadetud väljastusteatega ja hiljemalt 14 päeva enne üldkogu toimumist.
4.2. Üldkogu ainupädevusse kuulub:
4.2.1. Ühingu põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja kinnitamine;
4.2.2. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.3. uue majandusaasta eelarve ja juhatuse tegevusplaani kinnitamine;
4.2.4. juhatuse liikmete valimine;
4.2.5. muud põhikirjaga ettenähtud liikmete valimine;
4.2.6. ühingu vabatahtlik lõpetamine, likvideerijate valimine ning nende töö eest tasu määramine;
4.2.7. ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine (reorganiseerimine) seaduses sätestatud juhtudel.
4.3. Üldkogu protokolli märgitakse tehtud otsused ning hääletamise tulemused, kui otsuseid ei tehtud ühehäälselt, tuleb protokolli märkida igas küsimuses tehtud ettepanekud ja nende hääletamise tulemused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.


4.4. Üldkogu on otsustusvõimeline kui sellel osaleb üle poolte Ühingu liikmetest, kui vajalik kvoorum puudub, peab juhatus kokku kutsuma uue üldkogu, mis toimub mitte varem kui seitse päeva ja hiljemalt neliteist päeva pärast esimest üldkogu. See üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohale on tulnud vähemalt kaks liiget.
4.5. Põhikirja muutmiseks, täiendamiseks või uue põhikirja kinnitamiseks ning Ühingu vabatahtlikuks lõpetamiseks ja reorganiseerimiseks (ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine) seaduses sätestatud juhtudel, on vajalik häälteenamus, vähemalt 2/3 üldkogul osalenud liikmete poolt antud häältest, muud küsimused lahendatakse lihthäälteenamusega.
4.6. Hääletamise protseduur üldkogul otsustatakse päevakorra kinnitamisel. Liige ei saa ise ega ka esindaja vahendusel hääletada küsimustes, mis puudutab tema vastu hagi esitamist või tema vabastamisest kahju hüvitamiseks või muust kohustusest Ühingu suhtes.
4.7. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on teatavaks tehtud enne koosoleku kokkukutsumist. Küsimustes, mis ei ole koosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib üldkoosolek võtta otsuseid vastu vaid juhul, kui koosolekul osalevad või on esindatud kõik Ühingu liikmed.
4.8. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.
4.9. Ühingu liikmed võivad teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed.

5. Juhatus
5.1. Ühingu kõrgemaiks täidesaatvaks organiks on juhatus, mille koosseisu kuulub viis liiget. Juhatus valitakse tähtajaga viis aastat.
5.2. Juhatus valib oma ametiajaks juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, kusjuures juhatuse esimees peab olema Ühingu liige
5.3. Juhatuse pädevusse kuulub:
5.3.1. Ühingu tegevusstrateegia väljatöötamine ning selle täitmise korraldamine;
5.3.2. majandusaasta eelarve, tegevuskava, samuti majandusaasta aruande koostamine ning üldkogule esitamine;
5.3.3. Ühingu kodukorra kinnitamine;
5.3.4. juhatus võib otsustada ka teisi küsimusi, mis ei kuulu üldkogu ainupädevusse.
5.4. Juhatuse koosolekuid viiakse läbi juhatuse esimehe kutsel, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka juhatuse liikme nõudmisel. Juhatus on pädev, kui kohal on vähemalt pooled tema liikmetest.
5.5. Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata nii, et kõik liikmed kirjutavad alla samasisulisele dokumendile. Telefaksi teel saadetud teade on pädev tõendamaks, et dokument on alla kirjutatud.
5.6. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Iga juhatuse liige omab üht häält, kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
5.7. Juhatuse otsused vormistatakse kirjaliku protokollina, selle kirjutavad alla kõik kohal olnud juhatuse liikme. Juhatuse liikmel, kes on hääletanud otsuse vastu, on õigus esitada kirjalik eriarvamus, sellisel juhul tuleb juhatusel eriarvamus lisada protokollile. Sellisel juhul juhatuse liige vabaneb võimalikust vastutusest antud asjas.
5.8. Juhatuse liikmed, kes oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt Ühingule kahju tekitanud, vastutavad Ühingu ees solidaarselt otsese kahju ulatuses. Otsuse nõuete esitamise kohta teeb üldkogu.
5.9. Ühingu jooksvat tegevust juhib juhatuse esimees.
5.10. Juhatus peab andma Ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nõudel vastava aruande.
5.11. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral ühingut juhtida.
5.12. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannete täitmise eest tasu, kui üldkoosolek nii otsustab.
5.13. Juhatuse koosolekul võivad osaleda Ühingu liikmed, kes omavad sõnaõigust kuid mitte hääletamisõigust.

6. Ühingu esindamine
6.1. Ühingut esindab, juhib ning korraldab selle raamatupidamist Ühingu juhatuse esimees ilma täiendava volikirjata, v.a. p.6.2.
6.2. Juhatuse volikiri on vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
6.2.1. osaluste omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
6.2.2. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
6.2.3. investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
6.2.4. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine.
6.3. Üldkoosoleku otsusega võib piirata juhatuse esimehe ja juhatuse õigust esindada Ühingut.

7. Revideerimine
7.1. Ühingu raamatupidamise aastaaruande ja haldusaruande revideerimiseks, aga samuti raamatupidamise õigsuse kontrolliks valitakse üldkogu poolt üks või mitu revidenti. Revidendi volituste tähtaeg on kolm (3) aastat.
7.2. Revidendiks ei või olla:
7.2.1. Ühingu juhatuse liige, tegevdirektor, samuti nende sugulased;
7.2.2. ühinguga laenusuhtes olev isik.

8. Ühingu vara
8.1. Ühingu vara tekib:
8.1.1. liikmemaksudest;
8.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
8.1.3. tulust, mida võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest, müügist ja levitamisest, Ühingu vara kasutada andmisest, põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate tuluürituste korraldamisest;
8.1.4. muust tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
8.2. Ühingu vara saab juhatus kasutada ja käsutada ainult üldkogu poolt kinnitatud tegevuskava ja eelarve piires. Täiendavate laekumiste kasutamise otsustab juhatus.
8.3. Ühingu sisseastumismaks tuleb tasuda 15 päeva jooksul pärast nõuetekohase sisseastumisavalduse esitamist juhatusele.
8.4. Ühingu liikmemaks tuleb tasuda kord aastas ühekordse maksena iga alanud kalendriaasta eest sama aasta jaanuaris. Esimese aasta eest tasub liige liikmemaksu proportsionaalselt aastamaksust aasta lõpuni jäänud kuude eest, arvates liikmeksvõtmise kuust.
8.5. Ühingust väljaarvamisel või väljaastumisel tasutud liikmemaksu ei tagastata.
9.Ühingu tegevuse lõpetamine

9.1. Ühing on asutatud määramata ajaks.
9.2. Ühing reorganiseeritakse üldkogu otsuse alusel. Reorganiseerimisotsuses peab olema näidatud, kes on ühingu õigusjärglane (õigusjärglased), kellel lähevad üle Ühingu kohustused ja õigused ning tehakse vastavad muudatused Ühingu põhikirjas.
9.3. Ühing lõpetatakse vabatahtlikult üldkogu otsusel või sundlõpetatakse seaduses ettenähtud alustel (halduskohtu otsuse alusel, samuti Ühingu allajäänud liikmete otsuse alusel, kui allesjäänud liikmed on vähem kui kolm).
9.4. Ühingu likvideerimismenetluse viivad läbi likvideerijad. Vabatahtliku likvideerimise korral on likvideerijaks juhatuse liikmed.
9.5. Likvideerijatel on kõik juhatuse volitused ning nad kannavad oma võimaliku süülise käitumisega Ühingule tekitatud kahju eest solidaarset vastutust.
9.6. Lisaks seadustes juriidilise isiku lõpetamist reguleerivatele nõuetele:
9.6.1. Juhatus koostab viivitamatult raamatupidamisaruande sellest likvideerimismenetlusele eelnevast ajast, mille kohta üldkogule aruannet veel esitatud ei ole;
9.6.2. Üldkogu kinnitab aruande;
9.6.3. Pärast likvideerimistoimingute läbiviimist likvideerijad koostavad likvideerimisbilansi ning aruande, mis peab sisaldama selgitust likvideerimismenetluse kulgemise, vara jaotamise kohta;
9.6.4. Revident (audiitor) koostab likvideerimisbilansi revisjoni (audiitorkontrolli);
9.6.5. Üldkogu otsustab likvideerimisbilansi heakskiitmise ja likvideerijate vastutusest vabastamise küsimuse.
9.7. Nõuete rahuldamisest järelejäänud vara kasutamise ja jaotamise otsustab üldkogu.


Ühingu põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 10.11.2003.a.