Veemajandus

Porkuni kanalisatsiooni- ja veetorustike rekonstrueerimiseks taotleti KIK-lt raha kahes etapis, millest mõlemad rahuldati.
Esimene etapp hõlmas Porkuni järvest loodesse ja läände ning teine etapp Porkuni järvest põhja jäävad kinnistud, millede torustike rekonstrueerimine oli lahendatud Eesti Veeprojekt OÜ poolt 2003.a. koostatud ehitusprojektiga "Porkuni küla väliskanalisatsioon" ning seda täiendanud 2006.a. Ramboll Finland OY koostatud "Lääne-Viru Veemajandusprojekt"iga.

Porkuni veemajandusarenguid kajastab Tamsalu valla "Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava", mis on koostatud 2007. aastal ning kehtib 12 aastat.

Väljavõte ÜVK-st Porkuni osa:

6.3.2. Porkuni
Porkuni küla veevarustus baseerub kolmel puurkaevul, mille veekvaliteedi kohta informatsioon puudub. Selleks, et tagada ühisveevärki antava joogivee kvaliteet tuleb luua kaevudele sanitaarkaitsetsoon. Nii puurkaevud kui ka torustikud on eravalduses. Tamsalu Vesi AS plaanib veevarustussüsteemi ülevõtmist. Lääne-Viru Maakonna veemajandusprojekti raames on planeeritud Porkunisse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamine. Veetorud paigaldatakse ühte kaevikusse koos kanalisatsioonitorudega. Uus ja asendatav torustik rajatakse PE-torudest De 40...63 mm. Majaühendustorustik rajatakse kuni kinnistu liitumispunktini, mis asub tavajuhul avalikult kasutataval maal kuni 1 meeter väljaspool kinnistu piiri. Kinnistu piirile paigaldatakse maakraan koos spindli pikenduse ja kapega. Veetorud projekteeritakse ja rajatakse lähtuvalt eelprojekti joonistest, mis on kantud ka arengukava joonisele 2.

Arengukavas on lisaks eelprojekti raames koostatud veevarustussüsteemile lisatud täiendavate torustike skeem, et tagada Porkuni kooli uue kompleksi ja järve idakaldale planeeritava elamurajooni varustamine joogiveega. Torustikud on kantud joonisele 2.

Torustike läbimõõdud on liiga väikesed, et tagada tuletõrjehüdrantidele vajalik vooluhulk. Seetõttu tuleb lahendada Porkuni küla ja kooli tuletõrjeveevarustus Porkuni järvele tuletõrjeveevõtu kohtade loomise teel.

Porkuni küla põhiarenguala moodustab järve ümbritsev territoorium. Torustike arvutamise aluseks on võetud alljärgnevad näitajad:

  • Veevõrguga ühendatud elanike arv koos kooli õpilastega on 320;
  • Veetarbimisnorm 150 l/d, millele on lisatud 20 %;
  • Ööpäevane keskmine veetarbimine Qkd = 60 m3/d;
  • Ööpäevane suurim veetarbimine Qmaxd = 75 m3/d (Kmaxd = 1,3);
  • Suurima veevajadusega tunni veetarbimine Qmaxh = 12,2 m3/h (Kmaxh = 3,9).

Selgitus Porkuni 2008.a. veemajandusprojektile:

Kuna Porkuni küla olemasolevad veetorustikud ja puurkaevud on eravalduses, siis käesoleval hetkel ühisveevärgiga liituda ei saa. Koos kanalisatsioonitorustikega paigaldatud veetorustik annab võimaluse liituda ühisveevärgiga tulevikus, kui ühisveevärk on selleks valmis.
Peale käsilolevate projektide teostamist saavad ühiskanalisatsiooniga liituda järgmised kinnistud:

1. Õunasalu (78701:004:0086)
2. Õunapuu (78701:004:0610)
3. Luige (78701:004:0620)
4. Halti (78701:004:0580)
5. Tiiu (78701:004:0590)
6. Luigejärve (78701:004:0080)
7. Kooli (78701:004:0990)
8. Porkuni sidejaoskond (78701:004:0005)
9. Meierei (78701:004:0004)
10. Vainu (78701:004:0083)
11. Kasteheina (78701:004:0050)
12. Müürivahe (78701:004:0880)
13. Jalaka (78701:004:0450)
14. Lauri (78701:004:0530)
15. Porkuni Kurtide Kool - puutöökoda
16. Truubi (78701:004:0540)
17. Järvekalda (78701:004:0850)
18. Läänekalda (78701:004:0870)
19. Lehtmetsa (78701:004:0057)
20. Aasametsa (78701:004:0058)
21. Järvekünka (78701:004:0490)
22. Heeviemi (78701:004:0570)
23. Õie (78701:004:0330)
24. Mäe (78701:004:0270)
25. Põldmaa (78701:004:0240)
26. Tammsaare (78701:004:0260)
27. Viki (78701:004:0250)

NB!
Liitumine ühisvõrguga toimub kinnistu piiril, kui liitumislepingu sõlmimisel ei lepita kokku teisiti.
Ühisvõrguga liitumise tasu ei ole kehtestatud, seega toimub liitumine tasuta.
Majaühenduste väljaehitamine on kinnistu omaniku kohustus.
Porkuni külas kehtib kanalisatsiooniteenuse hind on 27.35 kr/m3. Ühiskanalisatsiooniga liitumiseks peab olema hoonesse paigaldatud veemõõtja. Veemõõdusõlme ehitab välja liituja, veemõõtja paigaldab ja plommib AS Tamsalu Vesi.
Lepinguline tööde lõpetamise aeg on 30. september 2008.a. Ilmastikutingimused (pinnavee tase kõrge) on halvad olnud. Võimalik on tööde lõpetamise tähtaja edasilükkamine.

Selgitusi jagas Tamsalu valla ehitusspetsialist hr. Mati Tamm.